LG D380 bị lỗi DBI Err Fatal! không vào được download mode hay fastboot gì hết.Fix ok không tháo máy

DBI Err Fatal!
DemiGod Crash Handler : DBI ERR Fatal!
Board Rev.:1.0
Ram dump mode.
Option : SD card ram dump mode
Push below files to sdcard before test.
rdcookie.txt ,rtcookie.txt

Please do following action.
1)Ram dump Mode. Please connect USB.
2) Get the ram dump image using QPST Configuration.
3) If sdcard ram dump enabled just wait for...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]