Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM6
Selected model: CU500V
Mode: Normal
Phone model: CU500
SW Version: CU500v-MSM32701006-V11j-Feb-22-2007-CW-US
IMEI: 011145-00-115360-0
Bluetooth address: 00:1C:62:11:D9:3F
Firmware compiled date: Nov 13 2006
Firmware compiled time: 15:00:00
Firmware released date: Feb 22 2007
Firmware released time: 15:17:20
--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM6
Selected model: CU500
Mode: Normal
Phone model: CU500
SW Version: CU500v-MSM32701006-V11j-Feb-22-2007-CW-US
IMEI: 011145-00-115360-0
Bluetooth address: 00:1C:62:11:D9:3F
Checking security...OK
Unlocking...
Reading NVM...OK
Saved to "CU500-011145001153600_16-10-2015_16-27-34.nvm"
Unlocking...OK
Writing NVM...OK
Rebooting phone...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]