ae có tool nào hay soft nào có thể root dc em nó cho mình xin với! máy xài chíp mt6571 android 4.4.2 . đã thử kingo root, vroot,root gienius, box volcano root ... mà ko có root dc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]