Samsung Galaxy Tab T350 Tiếng Việt 5.0.2
Samsung T350 Tiếng Việt - Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
Samsung T350 Tiếng Việt Done:
File Root: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Remove file system/csc/language.xml => Done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Samsung Galaxy Tab A T350 Tiếng Việt 5.0.2 Ok.
Pass: minh_tri_bk[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]