Samsung Galaxy Tab T350 Tiếng Việt 5.0.2

Samsung T350 Tiếng Việt - Hard Reset Không Mất Tiếng Việt

Samsung T350 Tiếng Việt Done:

File Root:

Remove file system/csc/language.xml => Done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]