như tiu đề mới nhận con [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] 225 RM-1011 bật nguồn lên chữ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] xong tắt không lên đc...ae nào chạy pm ok giúp minh với ...tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]