giờ mà còn ver này

Mã:
Checking environment ...
System Info
Display ID: JSS15J
System Ver: 4.3 REL
API Level: 18
Incremental: N900TUVUBMI7
Model: SM-N900T
Brand: samsung
Device: hltetmo
Platform: msm8974
Language: en
Rigion: US

Device Info
SerialNumber: 3f82b260
Hardware: qcom
Model: hltetmo
PDA Version: N900TUVUBMI7
Phone Version: N900TUVUBMI7
Bootloader ver: N900TUVUBMI7...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]