em mở ibackupbot vẫn báo hiện đường dẫn
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\a46cd5cd975e38346a0e7e3 932e5b575580fac2d
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nhưng khi em mở ổ c lên tim chỉ thấy; C:\Users\Guest\AppData\Roaming\vlc
+ ae ai biết chỉ em với em xin thanks trước .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]