con này khách cài rom mod mà vào recovery mode thì chẳng ấn gì được, dùng lệnh adb cũng không bay, cuối cùng lấy núi lửa múc 1 phát OK

Mã:
After format or Flash you have to press & hold power button for at least 1.30 mins.
Note for win7 users :
Start your Win 7 64bit with F8 key and choose 'Disable Driver Signature Enforcement'.
After that the spd drivers will have the ability to be loaded.
Available Ports:COM1 COM33

Being cleared, please wait...
Clear OK, device is...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]