ngtình hình như tiêu đè e gặp gặp mot con note 1 hàn quốc ...máy kg len gì e kẹp đông hồ dòng thì máy chạm vbat ...e mở ra xem kĩ mà không thấy hiện tượng gi dùng butin danh sach main cung kg hết ..lên mạng dò sơ đồ để xem con nào là tụ để do nhung kg thấy sơ đò .ai làm rồi xin chỉ giáp cho e voi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]