_HTC One M8 Verizon (m8_wlv) s-off + Rom 5.0.2 sen 7 Tiếng Việt_[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]10/19/2015 2:24:54 PM Reading information...10/19/2015 2:24:54 PM Using Fastboot mode...10/19/2015 2:24:54 PM Reading common information10/19/2015 2:24:54 PM (bootloader) version: 0.5(bootloader)...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]