[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Operation: Unlock
Selected model: SGH-I317
Selected port: COM79 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 23.0
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 353800051689319
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]