- Kh vọc quá múc qua múc lại lụm luôn


Code:

mfastboot flash partition gpt.bin
mfastboot flash motoboot motoboot.img
mfastboot flash logo logo.bin
mfastboot flash boot boot.img
mfastboot flash recovery recovery.img
mfastboot flash system system.img_sparsechunk1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk2
mfastboot flash system system.img_sparsechunk3
mfastboot flash modem NON-HLOS.bin
mfastboot erase modemst1
mfastboot erase modemst2
mfastboot flash fsg fsg.mbn
mfastboot erase cache
mfastboot erase userdata
mfastboot reboot


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]