nhờ các bác cao thủ GSM giúp em voi fix bang z3x bao lỗi: Bypass MSL... error

Selected model: SM-G355H
Selected port: COM5 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Waiting ADB device...
Please, allow USB debugging on phone...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-G355H
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G355HZKDINS
Phone version: G355HDDU0ANI3
PDA version: G355HXXU0ANI8
CSC version: G355HODD0ANI2
IMEI: 000000000000000
Phone S/N: RZ1F93KACSX...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]