anh em nào có rom cho em xin với ạ.máy bị xung đột ứng dụng,em formast mất nguồn,đã nạp lại rom nhưng cảm ứng không bấm được.và phím bị hiểu sai.cảm ơn ạ
Analysis of USB port,Please insert phone USB cable.
Connecting...
CPU TYPE:MT6582
Hardware version:CA01
Software version:0001
SecCfgVal :0x00000000
BromVersion :0xFF
BLVersion :0x01
Boot downloading complete!
EMMC_ID:0x1501004B3758564D4201A8A3DC0C22CB
EMMC_PRODUCT_NAME: SAMSUNG :0x4B3758564D42
EMMC_BOOT1_SIZE:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]