read ok nhưng nạp lại toàn báo lỗi v
anh em biết tool nào viết file bin ngoài box vocanol không à


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]