Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G920T
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G920TZWATMB
Phone version: G920TUVU2COF6
PDA version: G920TUVU2COF6
CSC version: G920TTMB2COF6
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
HW version: REV1.0
Phone S/N: R58G31NMQ9W
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150323
IMEI:
Checking Super user right... true
Initializating zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading nv data... OK
Checking NV data... OK
Calculating... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]