Unbrick, repair boot, sửa lỗi boot Nokia Lumia 730 Dual SIM không tháo máy OK

Mã:
Windows Phone 8/8.1/10 Flashing Started
Loading Flash Files Please Wait...

[DEAD BOOT REPAIR via USB is SUPPORTED]

================================================== ====
Windows Phone 8/8.1/10 Lumia Flasher
================================================== ====

If the Phone is ALIVE...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]