Unlock | Tiếng Việt Samsung SM-G928T T-Mobile ok

SM-G928T
Androids Version:= 5.1.1
Baseband:= G928TUVU2COI5
VER:= G928TUVU2COI5
Carrier := TMB_USA
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
ANDROID-ID = 0815f850f08a3c04_0000C05696
Checking Data...
Waiting for Loader...
Loader Ok...
Direct Unlock Success...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]