Máy bị tháo cảm biến ánh sáng ra , bi giờ nghe gọi không được

thực hiện cuộc gọi là treo máy luôn không cảm ứng hay tắt nguồn được

các anh có cách nào chi em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]