[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Download Start Ch[0]
BootLoader 1703.9KB OK[0.6s]
Dbl 281.5KB OK[0.9s]
Wait reset !!
FOTA 1805.6KB OK[0.9s]
Amss 12695.2KB OK[5.0s]
Apps 26738.7KB OK[12.6s]
Rsrc1 41156.6KB OK[15.7s]
Rsrc2 2847.2KB OK[1.3s]
FFS 45416.4KB OK[83.9s]
CSC 41656.3KB OK[83.9s]
SHPAPP 177471.5KB OK[255.7s]
All files...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]