StartErase_DCT5...
BlockLength : 0x0E (14)
ERASE Blocks : 0x01 (1)
0 ERASE_AREA_BB5 0x12
Block Length : 0x0B (11)
BB ASIC Index : 0x00 CMT
Device Type : 0x03 MuxOneNAND
Device Index : 0x00
0 : 0B140000-0F27FFFF

Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
Task in Progress... Please Wait...

Successfully erased..
Time Taken to Erase : 00:00:00
Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
Processing :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]