File vh theo ROM này: U705T_11_3.04_121223_update.zip
Dùng Recovery gốc để up ROM này nếu máy khác ver
Nếu máy treo Logo sẽ không nhận adb vì chế độ adb tự off sau khi ngắt usb hoặc tắt máy.
Phải chép file gốc này vào bộ nhớ trước khi tiến hành chép file Việt Hóa (máy không có thẻ)
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]