Như tiêu đề nokia 101 song" lúc cây nhưng lúc gọi được lúc không được ae ai gặp qua xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]