Info data​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MT6752_TC9SP_12"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00800000,00080000 ]
DEVICE ID: 30E54D94273D00DE
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MT67X2_19"
PHONE IMEI : 35419xxxxxxxxx
MODEL (from GDFS): E5553
SOFTWARE VERSION: 1295-8226_29.0.A.0.161
CUSTOM VERSION: 1296-8549_R6A
FILESYSTEM VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]