[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

mất nội trở điểm bôi đỏ ,mất nội trở ở trên mên
huynh nào làm qua hay có sơ đồ máy này cho em xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]