Remove account, xóa tài khoản My Xperia Theft Protection Sony M4 Aqua E2312 ok​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8939_LA2.0_35"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 018220DE
FLASH ID: "0015/0100000B"
LOADER VERSION: "MSM8936_14"
PHONE IMEI : 358140xxxxxxxx
MODEL (from GDFS): E2312
SOFTWARE VERSION: 1295-8614_26.1.B.2.129
CUSTOM...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]