Model: SM-G130E

Model name: GALAXY Star 2

Version: Android 4.4.2

File no pass

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]