Mở mã bảo vệ LG Optimus GK F220K ok

Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM442
Selected model: F220K
Searching Diagnostic Ports...OK
Reading info...
Model ID: LG-F220K
IMEI: 356546-05-14xxxxx
Android version: 4.4.2
Battery level: 91%
Mode: Normal
Firmware compiled date: Mar 13 2014
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: May 9 2014
Firmware released time: 14:03:52
SW Version:
Bluetooth address: 15:06:45:65:3A:08
Wi-Fi MAC address: 00:00:00:00:00:00
Factory...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]