các a qua hộ e con x2.01 dang dùng nhưng chậm e nạp lại bằng best nhưng không đồng bộ được giờ bật nguồn trắng màn rồi tắt luôn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]