[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SHV-E250L
Android version: 4.3
Product code: Not Active
Phone version: E250LKLUENC3
PDA version: E250LKLUENC3
CSC version: E250LLGTENC3
CSC country code: KOREA
CSC sales code: LGT
HW version: Not Acti
Phone S/N: R33D30GN94
Modem board: MDM9x15
RF cal date: 2013.01.26
IMEI:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]