em nhận cây samsung trend plus mất rung ai có sơ dồ trend plus cho em xin a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]