em reset không dc ae qua giup phát máy cho vào máy tình không nhận drive dê chạy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]