Thêm data: Unlock, cài rom tiếng việt Samsung Galaxy A7 A700F OK

Mã:
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-A700F
Android version: 4.4.4
Product code: SM-A700FZKADBT
Phone version: A700FXXU2AOB4
PDA version: A700FXXU2AOB2
CSC version: A700FDBT2AOA2
CSC country code: Germany
CSC sales code: DBT
HW version: MP 0.100
Phone S/N: RF8G30ZH6FJ
Modem board: DB7450R
RF cal date: 2015.03.13
IMEI: 35655906xxxxxxx
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]