tình hình e kẹp dòng bấm nguông lên chữ nokia một lúc bao chập nguồn.. ae chỉ hộ e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]