Bác cho e xin rom gốc của s3 hàn quốc với ạ e 210s ...thank all :)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]