Thông tin rom stock
Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name: GALAXY S4
Country: USA (T-Mobile)
Version: Android 4.4.2
Changelist: 540242
Build date: Fri, 14 Feb 2014 05:44:35 +0000
Product Code: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA: M919UVUFNB4
CSC: M919TMBFNB4
MODEM: M919UVUFNB4


Build No Root trên rom stock...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]