như tiêu đề trên ae ai có file tiếng cho mình xin với ak thank cứu all ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]