Chia sẻ cho anh em file cho anh em nào cần.
Link:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]