con này lâu lâu mới gặp.share file cho bác nào chưa có hoặc mất khỏi đi tìm cho mệt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
mở setool chọn model CK15, setting chọn dòng 1 rồi flash theo hướng dẫn thoy


RUNNING v 1.1298/01.14/UNI
CARD SERIAL 00197994
USBFLASH DRIVER VERSION 02.02.00.05
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:100000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "HOME" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "R10A030"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]