[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Selected port: COM1
Selected model: GT-N7100
Detected phone model: GT-N7100
Firmware compiled date: Wed Apr 9 02:52:29 KST 2014
PDA version: N7100XXUFND3
CSC version: N7100OXAFND3
SW version: N7100XXUFND3
Phone IMEI: 004999010640000
Phone SN: RF1CA7P33AH
Android version: 4.4.2 (KOT49H)
Checking Root:
Phone is Rooted.
Reading security backup, please...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]