- Máy treo múc cái ăn luôn
Code:

fastboot flash partition gpt.bin
fastboot flash motoboot motoboot.img
fastboot reboot-bootloader
fastboot flash logo logo.bin
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot erase userdata
fastboot erase cache
fastboot reboot


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]