Nokia 2720a RM-520 nạp qua RM-519 Unlock + PM + Câu lọc

Mã:
Boot Check, Please wait...
MCUID Response
-------------------------------------
MessageID : 92
msbUPP_ID : 31
lsbUPP_ID : 68
-------------------------------------
Boot OK

Boot File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\DCT4_Loader\u3_2nd.fia
DataLen : 000009D8
Secondary Loader Sent...
Boot OK!
MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_DCT4_MUL3
DCT4 Mess 9F MUL3 Mess 9F
TransMode : 03
NumFlash : 02...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]