Thông tin: Mở mạng, Unlock Sony Xperia E4g E2053 OK

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MT6732_TC9PRA_9"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00800000,00080000 ]
DEVICE ID: 10E838D185EC803A
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MT67X2_15"
PHONE IMEI : 3596790xxxxxxx
MODEL (from GDFS): E2053
SOFTWARE VERSION: 1292-0502_25.0.A.2.14
CUSTOM VERSION: 1293-6949_R7A
FILESYSTEM VERSION: TAIWAN-LTE_25.0.A.2.14
Network LOCK : 50501-45* [ 4/15 ]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]