Mã G925F là dòng S6 edge máy khóa mạng thuộc khu vực châu âu

Mã:
Operation: Read Codes
Selected model: SM-G925F
Software version: 23.2

Checking hash file... OK
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G925F
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G925FZWADBT
Phone version: G925FXXU2BOFJ
PDA version: G925FXXU2BOFJ
CSC version: G925FDBT2BOFJ
CSC country code: Germany
CSC sales code: DBT
HW version: MP 0.710
Phone S/N: RF8G809EWNY
Modem board: SHANNON333
RF cal...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]