tình hình e nhận máy này chạy tiếng việt nhưng làm mọi cách mà không root đuợc máy anh em nào có rom gôc máy này có tiếng việt cho e xin với ak e cảm ơn máy chạy android 2.3.6


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]