cảm ứng bấm 1 lúc thì liệt luôn, để lâu lâu cảm ứng lại bấm được. Em đã thay cảm ứng nhưng vẫn vậy, lúc đầu oke hết, bấm nt 1 hồi là liệt luôn. a/e giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]