Unlock | Tiếng Việt Samsung SM-G920T T-Mobile ok

Mã:
model:= SM-G920T
Androids Version:= 5.1.1
Description Version:= zerofltetmo-user 5.1.1 LMY47X G920TUVU3DOI1 release-keys
Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ unknown ]
Baseband:= G920TUVU3DOI1
VER:= G920TUVU3DOI1/G920TTMB3DOI1/G920TUVU3DOI1/G920TUVU3DOI1
Carrier := TMB_USA
Simstatus:= READY
BusyBox version := 1.22.1
IMEI-1 = null or empty
ANDROID-ID = 02157df2ada56d15_00006BDFC5
Detected su binary at...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]