Xin ít hướng dẫn cứu boot em này với ạ..!!!!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]