Máy bị đứt hết chân sạc trên main b nào đã làm qua rồi chỉ giúp m cách câu.
thanks ae.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]